Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKA

Kupující objednává zboží prostřednictvím internetu tím, že vyplní objednávkový formulář a odešle objednávku. Kupující má povinnost vyplnit veškeré povinné údaje, které jsou nutné pro správné a rychlé vyřízení objednávky. Pokud je kupujícím právnická osoba anebo OSVČ, musí uvést IČO, plátci DPH uvádějí také DIČ.

Objednávka odeslaná prodávajícímu se považuje za návrh, přičemž kupující má možnost tuto objednávku potvrdit. Po potvrzení objednávky považujeme objednávku za závaznou a kupující se zavazuje předběžnou fakturu doručenou mailem uhradit nejpozději do 7 dní od objednání zboží, pokud si zvolil formu platby předem PŘEVODEM na účet. Pokud si kupující zvolil formu platby DOBÍRKOU a objednávku potvrdil, zavazuje se toto zboží vyzvednout v co nejkratší době od doručení oznámení poštou, anebo kurýrem UPS, a současně cenu tohoto zboží na místě uhradit, pokud je na dobírku.

V případě nepřebrání dobírky se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu škodu, která mu byla způsobená, a uhradit náklady na poštovné za zaslání 108 Kč eur a za vrácenou dobírku 108 Kč, tedy celkem 216 Kč, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne vrácení balíku na číslo účtu uvedeného ve faktuře, a pod variabilním symbolem, který mu byl odeslán mailem při objednání zboží. Kupující má právo požádat o přeposlání zásilky opakovaně, a v tomto případě se mu k ceně připočítá nikoliv celý, nýbrž jen polovina sankčního poplatku, tedy 108 Kč.

Obchodní zákoník

Zákon 513/1991 Sb. z 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník. Platnost od: 18. 12. 1991. Účinnost od: 01. 01. 2009.

ODDÍL I Kúpní zmlouva

Povinnosti kupujícího

 • § 447

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.

 • § 449

Pokud se má kupní cena hradit při předání zboží anebo dokladů, je kupující povinen kupní cenu zaplatit v místě tohoto předání.

ODDÍL XIII Zasílatelská smlouva

 • § 607

(1) Zasílateli patří smluvní úplata, anebo pokud nebyla dohodnuta, úplata obvyklá v čase dojednání smlouvy při pořízení obdobné přepravy. Kromě toho má zasílatel nárok na úhradu potřebných a užitečných nákladů, které zasílatel vynaložil za účelem splnění svých závazků. Kromě toho má zasílatel nárok na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při plnění svého závazku.

(3) Příkazce je povinen zaplatit zasílateli úplatu a vzniknuté náklady bez zbytečného odkladu poté, co zasílatel zabezpečil přepravu uzavřením potřebných smluv s dopravci, případně mezizasílateli.


2. KDO JE KDO

„Kupujícím“ se v elektronickém obchodě rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu svojí podnikatelské činnosti, zaměstnání anebo povolání.

„Prodávajícím“ se rozumí INSPIO s.r.o., Klincová 35, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika IČO: 51869535, DIČ:2120814740

Spotřebitelem se pro účely odstoupení od smlouvy ve smyslu zák. č. 114/2007 Z. z. rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu svojí podnikatelské činnosti, zaměstnání anebo povolání.

3. DODACÍ PODMÍNKY

Zavazujeme se dodat zboží do 30 dní od vytvoření objednávky, ovšem obvykle zboží expedujeme do 10 prac. dnů od vytvoření objednávky. Společně se zbožím zasíláme v balíku i fakturu, která slouží zároveň i jako dodací list. V případě, že část objednávky nemáme skladem, po dohodě Vám můžeme zboží zaslat v dílčích zásilkách, přičemž dopravní náklady hradí prodejce.

Spôsob platby:

 • Dobírka kurýrem DHL při objednávce zboží nad 600Kč (platba při prevzetí balíka)
 • Platba prevodom vopred na účet
 • Platba prevodom vopred GOPAY

Zásilky, které jsou prodávajícímu vrácené jako nevyzvednuté, zašleme znovu pouze na vyžádání kupujícího a kupující nese náklady spojené s opakovaným dodáním v poloviční výši, než je uvedeno v prvním bodě. V případě nevyzvednutí DOBÍRKY si vyhrazujeme právo zamítnout tomuto kupujícímu každou další objednávku, kterou by si objednal formou dobírky, schválené budou jen objednávky s platbou předem.

4. JAK PLATIT

Po uskutečnění objednávky bude na váš e-mail zasláno potvrzení objednávky spolu s údaji potřebnými k platbě. V případě, že jste si zvolili platbu převodem, řiďte se údaji uvedenými v předběžné faktuře, která Vám byla doručena po objednání zboží mailem. Daňový doklad zasíláme mailem, daňový doklad poštou zasíláme jen na vyžádání.

Všechny uváděné ceny jsou včetně 20 % DPH.

Nabízíme možnosti plateb na území České republiky

 • • DOBÍRKA: Platba v hotovosti prostřednictvím dobírkové služby kurýrovi UPS. Zboží zaplatíte až při jeho převzetí od doručovatele. V případě nevyzvednutí DOBÍRKY si vyhrazujeme právo zamítnout tomuto kupujícímu všechny další objednávky, které by si objednal formou dobírky, akceptovány budou jen objednávky s platbou předem. Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne 4050Kč – prodávající má právo požadovat zálohovou platbu ve výši 50 % kupní ceny. V odůvodněných případech má prodávající právo požadovat až 100 % kupní ceny jako zálohovou platbu. Sankční poplatky v případě nepřevzetí dobírky jsou uvedené v prvním bodě obchodních podmínek.
 • • Bezhotovostní platba prostřednictvím převodu na náš účet č. 2300308786 / 2010 u FIO banky Česko. Při platbě bezhotovostním převodem se za datum úhrady považuje datum připsání plné kupní ceny na účet prodávajícího. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí každá ze smluvních stran na svůj vrub.

5. ZÁRUKY A REKLAMACE

Na veškeré prodávané zboží je poskytována záruční lhůta v trvání 24 měsíců od data převzetí zboží. Při mechanickém poškození výrobku kupujícím, skla¬dováním výrobku v nevhodných podmínkách kupujícím tato záruka zaniká. Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v momentě převzetí předmětu smlouvy od dopravce. Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající jen v případě, pokud nebyly způsobeny kupujícím. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce toto zboží zkontrolovat, a v případě poškození zboží při přepravě zboží nepřevzít. Případné chyby v objednávce, jakož i chybějící část objednávky, nesprávná barva anebo rozměr produktu je nutné neprodleně nahlásit mailem kvůli rychlému zajištění nápravy.

Ze záruky jsou vyjmuty rovněž závady, které vznikly při živelné pohromě. Záruka se nevztahuje ani na běžné opotřebení zboží (anebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za závadu a nelze ji reklamovat.

Reklamoval lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, a které je vlastnictvím kupujícího.

Kupující má právo požadovat odstranění závad v případě, že je to možné, anebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo výměnu zboží za stejné. (Pokud chybí některá součást objednaného zboží, písmeno, anebo jiná část objednávky, prodávající tuto závadu bezodkladně odstraní.) V případě, že není možné vady podléhající záruce odstranit, (nesprávná barva anebo rozměr produktu), má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové anebo na vrácení peněz. Kupující nemá právo požadovat výměnu zboží za jiné, pokud je zboží, které předtím objednal, dostupné. (Příklad: náhlá změna například motivu na obraze, anebo motivu nálepky, barvy nálepky, rozměru šablony.)

V případě reklamace je kupující povinen doručit zboží na adresu prodávajícího: ARTsablony s.r.o., Kollárovaá 7, Trebišov 075 01. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží v příslušné formě. Pokud nelze potvrzení doručit ihned, je nutné doručit ho bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Po obdržení zboží, písemné reklamace a kopie faktury je prodávající povinen do 30 dní ode dne uplatnění reklamace kupujícího písemně seznámit s výsledkem reklamačního řízení. Formulář najdete ZDE Reklamační formulář

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel je oprávněn** bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od**

 1. převzetí zboží (zboží se považuje za převzaté okamžikem, kdy spotřebitel anebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží)
 2. uzavření smlouvy o poskytnutí služby anebo
 3. uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě anebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, například mailem. Pokud byla smlouva uzavřená ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Spotřebitel může použít formulář na odstoupení od smlouvy, který mu předal prodávající.

Zboží musí být ve stavu, v jakém bylo kupujícímu doručeno. Nesmí být použito, nalepeno, přilepeno a nesmí mít odstraněné ochranné fólie. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží, které bude doručeno na naši adresu formou dobírky, nebude převzato.

Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

Upozornění: s ohledem na ust. § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nelze vrátit zboží, které je zhotoveno podle specifických požadavků spotřebitele. V našem e-shopu je možné zakoupit zboží, u kterého si spotřebitelé mohou zvolit barvy podle vlastního výběru, barevné variace anebo mohou požadovat nestandardní rozměry. Podle tohoto zákona spotřebitelom u takového zboží NEMÁ právo na odstoupení od smlouvy. Prosíme proto vážené zákazníky, aby od smlouvy při tomto druhu objednávky neodstupovali, protože zboží jim bude vráceno a budeme od nich požadovat úhradu za poštovné. V případě nepřevzatí dobírky s takovýmto zbožím je zákazník povinen uhradit 100% kupní ceny zboží+náklady na poštovné plus náklady na poštovné za vrácení zásilky + náklady na opětovné zaslání balíku, převodem na účet v bance předem. Formulář najdete ZDE Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

7. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

Osobní údaje se zpracovávají v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, vyjma přepravní společnosti kvůli doručení zboží anebo služeb, anebo státním orgánům v případě kontroly.

Provozovatel získává od kupujícího následovné osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které má zpracované v bezpečnostní směrnici.mernici.

8. ZÁVĚREM

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito podmínkami prodeje a že s nimi souhlasí.